Algemene Inkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Dienstenwerkzaamheden die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.
Leverancierde contractspartij van Opdrachtgever.
Opdrachtgever  1Bite Foods, alsmede de eventueel daarmee verbonden vennootschappen die naar deze Algemene Inkoopvoorwaarden verwijzen of zich hiervan bedienen.
Orderde mondelinge of schriftelijke bestellingen van Producten bij Leverancier.
Overeenkomstde tussen Opdrachtgever en Leverancier schriftelijk en eventueel mondeling overeengekomen en vastgelegde afspraken.
PartijenOpdrachtgever en Leverancier.
ProductenProducten die Leverancier levert aan Opdrachtgever.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn, met uitsluiting van (algemene) voorwaarden van Leverancier, van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten, Orders en Overeenkomsten met betrekking tot de levering van Producten en/of Diensten door Leverancier aan Opdrachtgever.
 • Van het in deze Algemene Inkoopvoorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 • Leverancier stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere Overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever en daarmede verbonden vennootschappen.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 • Een Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtgever een Order bij Leverancier heeft geplaatst en Leverancier deze schriftelijk heeft aanvaard, indien Opdrachtgever een aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard, of indien conform artikel 3.2 Leverancier geacht wordt een Order te hebben aanvaard.
 • Een Order van Opdrachtgever wordt geacht door Leverancier te zijn aanvaard indien Leverancier Opdrachtgever niet binnen 3 werkdagen schriftelijk meedeelt de betreffende Order niet te aanvaarden.
 • Opdrachtgever heeft het recht een Overeenkomst c.q. Order kosteloos te ontbinden of te annuleren, dit tot en met drie werkdagen nadat Leverancier de Order schriftelijk heeft aanvaard of tot en met drie werkdagen nadat het Opdrachtgever kenbaar is geworden dat Leverancier uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
 • Prijs- en offerte aanvragen door Opdrachtgever zijn geheel vrijblijvend. Kostenbegrotingen vóór het tot stand komen van de Overeenkomst door Leverancier opgesteld kunnen niet in rekening worden gebracht, ook niet indien geen Overeenkomst tot stand komt.
 • De door Leverancier verstrekte monsters zijn in alle gevallen kosteloos, zowel vóór als eventueel na het sluiten van een Overeenkomst.

Artikel 4 – Prijzen

 • De in de Overeenkomst vermelde prijs is exclusief BTW en geldt als vaste prijs voor levering franco magazijnen Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, en geldt inclusief alle kosten, zoals transportkosten, verzekering, verpakking, koersrisico, emballage, invoerrechten etc.
 • Prijsverhogingen, zowel algemene als specifieke, al dan niet als gevolg van meerwerk of meer leveringen, kunnen slechts aan Opdrachtgever worden doorberekend indien de verhoging ten minste drie maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk door de Leverancier aan de  Opdrachtgever kenbaar is gemaakt. Binnen deze drie maanden zal de Opdrachtgever de aangekondigde verhoging in behandeling nemen en de uitkomsten hiervan schriftelijk aan de Leverancier bevestigen.
 • Leverancier biedt Opdrachtgever ten alle tijde zijn beste prijzen aan. Deze prijzen zullen nooit hoger zijn dan de prijzen die Leverancier in relatie met één of meer van haar andere afnemers hanteert. De laagste prijzen zullen voor Opdrachtgever van toepassing zijn tot het moment waarop Leverancier jegens één of meer andere afnemers lagere prijzen (dan in de relatie met Opdrachtgever) zijn gehanteerd, in een voorkomend geval met terugwerkende kracht.

Artikel 5 – Levering

 • Leverancier levert de Producten en/of Diensten “Delivered Duty Paid” (DDP), zoals bepaald in de laatste editie van de INCO-terms. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient geleverd te worden franco magazijnen Opdrachtgever voorzien van de bijbehorende vrachtbrief. De levering geschiedt, waaronder de in deze voorwaarden mede begrepen lossing, op de door Opdrachtgever aangewezen plaats. Leverancier dient op de bekende afleverplaats de aldaar geldende voorschriften en aanwijzingen op te volgen en dient voor een juiste en tijdige aflevering zorg te dragen. Artikel 4.1 is hierbij van toepassing. De levering geschiedt zonder opschorting of verrekening.
 • De levertijd en/of leverdata die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst zijn fatale data. Bij overschrijding is Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim. Indien geen levertijd of – datum is vermeld dient de levering van de Producten of Diensten uiterlijk dertig dagen na totstandkoming van de Overeenkomst (zoals bedoeld in artikel 3) te geschieden.
 • Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijding en/of onvolledigheid van leveringen onverwijld schriftelijk, met vermelding van de reden, te melden aan Opdrachtgever. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst of wettelijke bepalingen.
 • Leveringen eerder dan overeengekomen kunnen door Opdrachtgever geweigerd worden zonder enige aanspraak op vergoeding door Leverancier.  
 • In geval Opdrachtgever redelijkerwijs niet in staat is de Producten af te nemen, zal Leverancier gedurende een nader overeen te komen termijn van maximaal zestig dagen de Producten voor diens rekening en risico opslaan (art. 5.9 is hierop mede van toepassing).
 • Deellevering en levering van meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheden en levering voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd is slechts toegestaan indien voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen. Eerdere aflevering en/of uitvoering leidt niet tot wijzigingen in het overeengekomen tijdstip van betaling. Het risico ten aanzien van de te veel geleverde zaken die bij Opdrachtgever worden opgeslagen blijft berusten bij Leverancier, totdat overeenstemming is bereikt over hetgeen daarmee dient te geschieden. Alle kosten verbonden aan de opslag van meer dan de overeengekomen hoeveelheden komen voor rekening van Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Leverancier is verplicht de Producten adequaat te verpakken (mede met het oog op transport, lossen en opslag) en te voorzien van de door Opdrachtgever gewenste gegevens, documenten en dient de eventueel gegeven instructies op te volgen. De aflevering wordt geacht niet compleet te zijn zolang deze documenten ontbreken. Leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking.
 • Leverancier is verplicht alle gebruikte emballage, die géén deel uitmaken van een zgn. “poolsysteem” voor eigen rekening en risico retour te nemen. Achtergebleven emballage kan door Opdrachtgever op kosten van Leverancier worden geretourneerd.
 • Leverancier draagt er zorg voor dat de zaken altijd worden opgeslagen en vervoerd onder condities die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en die tenminste voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Leverancier draagt er bij temperatuursgevoelige zaken zorg voor dat de temperatuur niet hoger en/of lager wordt dan voor het behouden van een juiste kwaliteit wenselijk en/of noodzakelijk is en zal de temperatuur regelmatig controleren en registreren.
 • Leverancier garandeert de juiste en volledige aflevering op het overeengekomen afleveradres.
 • De levering geldt slechts als voltooid indien Producten en/of Diensten geheel en Overeenkomstig de Overeenkomst op de door Opdrachtgever aangewezen plaats zijn (af)geleverd. Op dat moment gaat het risico over.
 • Opdrachtgever is in geen geval aansprakelijk voor mogelijke door Leverancier geleden schade op grond van het niet, of niet tijdig, door Opdrachtgever afnemen van Producten.
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden in raamovereenkomsten opgenomen hoeveelheden als hoeveelheden die Leverancier voor Opdrachtgever op afroep beschikbaar houdt. De verplichting tot afname en betaling ontstaat pas op het moment van het plaatsen van de Order, waardoor de Producten worden afgeroepen.
 • Toepasselijke certificaten dienen door Leverancier voor eigen rekening en risico tijdig te worden ingevoerd conform instructie Opdrachtgever.
 • De te leveren Producten en/of Diensten zijn tot de voltooiing van de levering voor rekening en risico van Leverancier.
 • Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier zijn computer hardware en/of software aanpassen of vervangen zodat deze compatible is met de computersystemen van Opdrachtgever waardoor het toepassen van het automatische Ordersysteem (zoals EDI), het ontvangen van automatische pakbonnen en facturen door Opdrachtgever mogelijk gemaakt kan worden. Leverancier zal voldoen aan alle GS1 standaarden voor wat betreft de inhoud van EDI berichtgeving. Opdrachtgever zal hierbij rekening houden met de belangen van Leverancier. Indien Leverancier geen gevolg geeft aan een verzoek van Opdrachtgever om het automatische Ordersysteem (zoals EDI) van Opdrachtgever, het ontvangen van automatische pakbonnen en facturen door Opdrachtgever mogelijk te maken, verbeurt Leverancier € 70,- (zeventig Euro) aan Opdrachtgever wegens kosten per ontvangen handmatige factuur.

Artikel 6 – Wijzigingen

 • Leverancier zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever enige wijziging aanbrengen in de door Opdrachtgever opgegeven specificaties.
 • Opdrachtgever heeft het recht de omvang van de Overeenkomst te verminderen en/of de specificaties te wijzigen. Indien Leverancier als gevolg hiervan schade ondervindt dient Leverancier deze onverwijld op te geven. Opdrachtgever zal deze na goedkeuring vergoeden dan wel, naar zijn keuze, de vermindering of wijziging kunnen intrekken.

Artikel 7 – Keuring – communicatie – informatie

 • Opdrachtgever heeft altijd het recht om door Leverancier te leveren of geleverde Producten en/of Diensten te keuren en af te keuren. Niettegenstaande de mogelijkheid van Opdrachtgever mogelijke schade te claimen bij Leverancier, kan Opdrachtgever Producten, die niet voldoen aan de door Opdrachtgever opgestelde specificaties, retourneren waarbij vervanging van deze Producten of 100% creditering van de Producten wordt verlangd inclusief retourvrachtkosten, in- en uitslagkosten en eventuele overige kosten. Goedkeuring ontslaat Leverancier niet van zijn verplichtingen, onder meer ten aanzien van verborgen gebreken. Leverancier zal ook vóór de levering van de Producten zijn medewerking verlenen aan het keuren, onder meer door Opdrachtgever toe te staan monsters te nemen. Tot dergelijke keuringen is Opdrachtgever niet verplicht.
 • Indien een monster, of een onderdeel van een partij, afwijkt van hetgeen Opdrachtgever mag verwachten dan geldt dit als een tekortkoming ten aanzien van de gehele partij en heeft Opdrachtgever de rechten, zoals omschreven in artikel 16 en 17 ten aanzien van hetzij die partij hetzij de gehele Overeenkomst.
 • Leverancier dient eventueel door Opdrachtgever aangeleverde verpakkingsmaterialen, en overige zaken die ter bewerking of verwerking worden aangeleverd, zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren en te testen en mogelijke gebreken/onregelmatigheden uiterlijk drie werkdagen vóór de verwerking of het gebruik aan Opdrachtgever te melden.
 • Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier, binnen 24 uur, de volgende informatie ter beschikking stellen op een wijze en vorm zoals door Opdrachtgever verzocht:
 • informatie over het productieproces van een bepaald product;
 • productspecificatie en bereidingsmethode van een bepaald product;
 • risico analyse voor een bepaald product en informatie inzake ongewenste effecten op de gezondheid van de gebruikers bij gebruik van een bepaald product;
 • namen en email adressen van de belangrijkste medewerkers van Leverancier;
 • informatie over toeleveranciers van Leverancier van een bepaald product;
 • eventuele overige door Opdrachtgever gewenste informatie.

7.5       In geval van een calamiteit zal Leverancier conform toepasselijke protocollen – doch uiterlijk binnen 4 uur – de door Opdrachtgever verzochte informatie aanleveren.

Artikel 8 – Garantie

8.1       Leverancier garandeert dat de Producten met inbegrip van de verpakking en – indien van toepassing – Diensten:

 • voldoen aan de specificaties die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst en – indien van toepassing – voldoen aan monsters, afbeeldingen en/of omschrijvingen die door Leverancier zijn verstrekt;
 • geschikt zijn voor het voorgenomen doel;
 • voldoen aan alle op het moment van de levering geldende wettelijke eisen voor het land waarvoor de Producten (of Diensten) zijn bestemd;
 • zijn voorzien van een correcte houdbaarheidsdatum (THT of TGT datum), onbewerkte Producten behoeven echter tenzij anders aangegeven niet te zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum;
 • zijn voorzien van alle wettelijk noodzakelijke aanduidingen en (indien van toepassing) worden geleverd met een juiste gebruiksaanwijzing;
 • zijn vervaardigd Overeenkomstig de laatste stand van de wetenschap omtrent gezondheid, hygiëne, milieu en veiligheid;
 • zijn vervaardigd met grondstoffen waarvan de herkomst traceerbaar is;
 • zijn vervaardigd met inachtneming van een juiste hygiëne en Overeenkomstig een deugdelijk HACCP-systeem;
 • vrij zijn van vreemde objecten of voorwerpen, verontreinigingen en/of schadelijke stoffen.
 • Leverancier vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van derden op grond van gebreken van Producten (of Diensten) en vrijwaart Opdrachtgever voor alle door hem te lijden schade als gevolg van mogelijke gebreken.

Artikel 9 – Betaling

 • Leverancier is gehouden Opdrachtgever een gespecificeerde en overzichtelijke factuur ter hand te stellen. De factuur dient digitaal te worden ingediend via invoice@1bite.nl. Op deze factuur dient in ieder geval te worden vermeld de betreffende Overeenkomst, het Ordernummer en het artikelnummer. Verder worden hierop aangegeven de geleverde aantallen en de stuksprijs. Afwijkingen hierop geven Opdrachtgever het recht de betaling op te schorten.
 • Betaling van de factuur zal plaatsvinden binnen dertig dagen na de levering en de ontvangst van de factuur (welke datum zich het laatste voordoet).
 • Het moment van opdracht tot betaling door Opdrachtgever is bepalend voor de betalingstermijn.
 • Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze een acceptatie of een afstand van recht in.
 • Ingeval van betwiste facturen geldt de betalingstermijn niet. Opdrachtgever verplicht zich in dat geval binnen één week Leverancier op de hoogte te brengen van het bedrag van de betwiste vordering.
 • Indien Opdrachtgever in verzuim is bij de betaling van enig aan Leverancier toekomend bedrag dan is Opdrachtgever een rente verschuldigd ter hoogte van de éénmaands Euribor rente met een opslag van 0,5%.

Artikel 10 – Eigendom

 1. In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals recepten, gereedschappen, tekeningen, specificaties of software, ter beschikking stelt dan blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal deze afgescheiden houden van de zaken die toebehoren aan zichzelf of aan derden. Leverancier zal deze merken als eigendom van Opdrachtgever. Leverancier mag bovengenoemde materialen uitsluitend aanwenden ter uitvoering van de met Opdrachtgever afgesloten Overeenkomst.
 2. Op het moment dat materialen, zoals in het vorige artikel omschreven, van Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Leverancier, is sprake van een nieuwe zaak waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.
 3. De eigendom van Producten en/of Diensten gaat op het moment van de levering over op Opdrachtgever, tenzij uit artikel 10.5 een eerdere datum van eigendomsoverdracht voortvloeit.
 4. Leverancier garandeert dat de te leveren Producten en Diensten vrij zijn van lasten en beperkingen.
 5. Indien Opdrachtgever reeds voor de levering zaken betaalt dan gaat de eigendom op dat moment over. Indien de zaken zich in de macht van de Leverancier bevinden dan gaat Leverancier deze zaken voor Opdrachtgever houden. Indien deze zaken zich onder een derde bevinden dan gaat deze derde de zaken vanaf dat moment voor Opdrachtgever houden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Leverancier staat ervoor in dat het gebruik (met inbegrip van de verkoop) van Producten en/of Diensten geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom. Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden hieromtrent.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom, zoals ten aanzien van specificaties, recepten, werkwijzen, ontwerpen, tekeningen, modellen, slagzinnen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, artwork, zowel origineel als de bewerkingen hierop, data, inclusief alle wijzigingen hierop en ander publiciteitsmateriaal, handels- en/of merknamen etc. die door Opdrachtgever worden verstrekt aan Leverancier of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst in het bezit van Leverancier komen blijven onverkort eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt ook als maker en ontwerper aangemerkt, ongeacht of hiervoor kosten in rekening zijn gebracht door Leverancier.
 3. Leverancier is gerechtigd de informatie die verstrekt is door Opdrachtgever te gebruiken, echter uitsluitend in verband met en gedurende de looptijd van de Overeenkomst en behoudens intrekking door Opdrachtgever. Deze informatie is en blijft dus eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Leverancier is gehouden, behoudens wettelijke verplichting daartoe, alle van Opdrachtgever afkomstige informatie, waaronder begrepen prijzen en omzetcijfers, en in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden en niets daarvan openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Het is Leverancier verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik en/of ten behoeve van derden, voor zover deze informatie niet reeds publiekelijk bekend was, dan wel is geworden anders dan door toedoen van Leverancier.
 2. Leverancier is verplicht al hetgeen in het kader van een verzoek tot een aanbod, een Order en/of de uitvoering van de Overeenkomst omtrent Opdrachtgever bekend wordt, geheim te houden en van personeelsleden en derden die zij in het kader van het uitbrengen van een aanbieding, het beoordelen van een Order en voor de uitvoering van een Overeenkomst gebruikt, hetzelfde te bedingen. Het bepaalde in dit artikel is met name – maar niet alleen – van toepassing op gegevens en informatie met betrekking tot Producten, installaties en processen die in samenwerking met of in opdracht van Opdrachtgever door Leverancier worden ontwikkeld.
 3. Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de naam, merken en handelsbenamingen van Opdrachtgever en zijn rechten van intellectuele eigendom in reclames, andere publicaties of voor andere doeleinden gebruiken.
 4. De verplichtingen ingevolge dit artikel blijven na beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 13 – Verzekering

Leverancier zal zich deugdelijk verzekeren voor aansprakelijkheid die uit de Overeenkomst kan voortvloeien. Deze verzekering dient te worden afgesloten bij een solide maatschappij, op voorwaarden die niet negatief afwijken van de gebruikelijke voorwaarden en tot een bedrag van € 2.500.000,00 per incident. Op eerste verzoek zal Leverancier de polis en de bewijzen van premiebetaling aan Opdrachtgever ter inzage verstrekken of in kopie toesturen. Leverancier cedeert aanspraken op zijn verzekeraar die betrekking hebben op een mogelijke aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever aan Opdrachtgever.

Artikel 14 – Overdracht

Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever is het Leverancier niet toegestaan de Producten door derden te laten produceren, verpakken of verwerken en/of de Diensten door derden te laten verrichten. Schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever ontslaat Leverancier niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid, die uit de aanvaarding van de Overeenkomst en/of Order voortvloeit.

Artikel 15 – Cessieverbod – verrekening

 1. Opdrachtgever is steeds bevoegd al hetgeen hij verschuldigd is aan Leverancier te verrekenen met hetgeen Leverancier of de aan Leverancier gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar aan Opdrachtgever of aan vennootschappen die behoren tot de groep van Opdrachtgever dan wel gelieerd zijn aan Opdrachtgever verschuldigd is of zijn.
 2. Leverancier zal zijn aanspraken op Opdrachtgever niet cederen of verpanden.

 

Artikel 16 – Tekortkoming – aansprakelijkheid – verzekering Leverancier

 1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voor Opdrachtgever, zijn personeel, zijn afnemers of andere derden mochten ontstaan en het gevolg zijn van een tekortkoming van Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Leverancier is ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor zijn personeel en voor door Leverancier ingeschakelde derden.
 3. Tot de schade waarvoor Leverancier aansprakelijk is behoren zowel de directe schade (zoals zaakschade) als de indirecte schade of gevolgschade (zoals omzetderving). Onder deze schade wordt mede begrepen de door Opdrachtgever te maken en gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten, te bepalen op minimaal 15% van de koopprijs, gemoeid met de werkzaamheden teneinde nakoming te vorderen c.q. te bewerkstelligen.
 4. Leverancier zal Opdrachtgever geheel vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.

Artikel 17 – Opschorting – ontbinding – schadevergoeding

 1. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en daarnaast aanspraak te maken op schadevergoeding indien:
 2. Leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Opdrachtgever;
 3. in geval van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement van Leverancier of indien op Leverancier de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
 4. beslag wordt gelegd op (een deel van) de zaken van Leverancier, bestemd of noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 5. de onderneming van Opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd;
 6. Opdrachtgever op redelijke gronden mag aannemen dat Leverancier tekort zal schieten.

Alsdan is Opdrachtgever slechts gehouden tot vergoeding aan Leverancier van de pro rata prijs voor de reeds geleverde zaken of Diensten, alleen in zoverre indien de geleverde zaken en/of Diensten Opdrachtgever ook werkelijk tot nut strekten en/of Opdrachtgever geleverde zaken wenst te behouden, een en ander onverminderd het recht van Opdrachtgever op schadevergoeding.

 1. Een te late levering door Leverancier geldt als tekortkoming, zonder dat een sommatie is vereist.
 2. Bij iedere tekortkoming verbeurt Leverancier een contractuele boete ter hoogte van een half procent (0,5%) van de totale contractswaarde van de prestaties van de betreffende Overeenkomst voor elke week (of een gedeelte daarvan) dat Leverancier niet of onvolledig levert. Hierbij geldt een maximale boete van vijf procent (5%) van de totale contractswaarde van de prestaties van de betreffende Overeenkomst.
 3. Voormelde contractuele boetes (zie artikel 17.3 en 17.4) laten het recht op schadevergoeding (die onder meer kan bestaan uit gederfde marge) van Opdrachtgever en op overige rechten (waaronder nakoming) van Opdrachtgever onverlet. Daarnaast houdt Opdrachtgever zich het recht voor distributie van de betreffende Producten en/of Diensten van Leverancier te verminderen danwel volledig te stoppen, zonder dat dit consequenties heeft voor gemaakte afspraken inzake promotie -, samenwerking – en/of actiekorting budgetten. Indien Opdrachtgever aanvankelijk aanspraak maakt op nakoming en later alsnog ontbindt dan is de toepasselijke boete verschuldigd tot het moment van die ontbinding.
 1. Leverancier raakt in ieder geval in verzuim indien:
 2. vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn;
 3. Opdrachtgever uit de mededeling van Leverancier afleidt dat deze tekort zal schieten;
 4. Opdrachtgever goede gronden heeft te vrezen dat Leverancier tekort zal schieten en Leverancier niet schriftelijk verklaart dat hij correct zal nakomen;
 5. bij Leverancier achterstand ontstaat ten aanzien van de door Leverancier verstrekte planningen waardoor de gerede kans bestaat dat Leverancier niet, niet volledig of niet tijdig zal leveren.
 6. Van overmacht van Leverancier is in ieder geval geen sprake bij gebrek aan personeel, stakingen, ziekte onder personeel, te late leveringen door toeleveranciers, onverwachte prijsverhogingen, afgekeurde grondstoffen/ingrediënten benodigd in het productieproces of contractbreuk door derden gecontracteerd door Leverancier.

Artikel 18 – Publiciteit

In geval van klachten van kopers van zaken van Opdrachtgever die tot enigerlei publiciteit leiden, geeft Leverancier nu voor alsdan een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan Opdrachtgever om ook in zijn naam en voor zijn rekening passende maatregelen te nemen teneinde deze publiciteit te voorkomen c.q. te beperken. Opdrachtgever is bevoegd deze volmacht over te dragen aan de koper.

Artikel 19 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen welke tussen Partijen bestaan uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter Den Haag. Opdrachtgever heeft het recht om van deze forumkeuze af te wijken.
 3. Op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Convention of International Sale of Goods (CISG, oftewel het Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

Artikel 20 – Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Algemene Inkoopvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zo veel mogelijke Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 21

De Nederlandse tekst van deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.